Curriculum vitae

Karel de Boer
Geboren te Haringhuizen, Nederland 7-7-1978

KAREL opgericht 2002
Aandelen emissie KAREL paid 2003
Afgestudeerd Gerrit Rietveldacademie Amsterdam 2003
Afgestudeerd Hoger Instituut voor de Schone Kunsten 2005
HUH opgericht (zie www.checkhuh.nl) 2006
Gastdocent aan Gerrit Rietveldacademie 2007
Opening atelier KAREL NDSM-werf Amsterdam 2009

Beurzen

Talentenprogramma 2003
VSB beurs 2003
Startstipendium 2007
Startstipendium 2008

 

Karel werkt onder de volgende voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de
opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan
door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.
1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang
met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen
gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze
schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze
opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt,
dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen .

2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren , de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om
een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van
vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen , niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen
elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp
te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de
totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
afspreken.
3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van
derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene
voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en
levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.


4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan
de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot
of registratie , is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar
het bestaan van rechten , waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar
de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar
naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de
opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer
tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden , eigendom van de
opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer
jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


5 Gebruik en licentie
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp
voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij
de opdracht overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot
dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht
vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten
van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd
het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van
niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging , verminking of
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een
vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen
honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te
vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings}verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet (volledig} nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van
de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen
hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


6 Honorarium en bijkomende kosten
6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten , die de opdrachtnemer voor de
uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden
apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde
honorariumtarieven.
6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden , die
moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een
opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de
opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 1 00,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.


7 Betaling
7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken
van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de
opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de
opdrachtnemer gemaakte kosten , zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten , daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
7.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
7.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of
verrekening , behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende
verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet
gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.


8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding ,
het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden
te betalen.
8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de
opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de
opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan
worden dat de opdracht wordt afgerond , worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.
8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de
kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende
deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht
verschuldigd zou zijn.
8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht
het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,
tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim
is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.


9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en
dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


10 Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten oftekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de
opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht
is voltooid .
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de
opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
11 Overige bepalingen
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de
andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de
opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig
van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd , of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.


Januari 2005

Gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 20/2005

KAREL is lid van ~ Beroepsorganisatie NederlandseOntwerpers